TEACHING VIETNAMESE FOR FOREIGN LEARNERS AND NATIVE STUDENTS

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT
cho học sinh bản ngữ
DIDACTICS OF VIETNAMESE LANGUAGE FOR NATIVE STUDENTS
(for 10 SNV, 10 CVH)
A. Phần Một: Những vấn đề chung về Phương pháp dạy học Tiếng Việt
A. Part One: The general subjects concerned to didactics of Vietnamese language

Chương I. Phân môn Tiếng Việt ở trường Phổ thông trung học. ( 2 tiết )
Chapter I. Vietnamese language Course at High School. (2 periods)
I.1. Lịch sử vấn đề dạy tiếng mẹ đẻ ở nhà trường Việt Nam.
History of teaching the mother tongue in Vietnamese schools.
I.2. Vị trí, nhiệm vụ của phân môn Tiếng Việt
The role and responsibilities of Vietnamese Language Course.
I.4. Sách giáo khoa Tiếng Việt: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN và NÂNG CAO
The Vietnamese Language text books: standard and advanced curriculum.
I.5. Đặc trưng của tiếng Việt chi phối phương pháp dạy học tiếng.
The specificity of Vietnamese Language affects the method of teaching.
Chương II. Phương pháp dạy học Tiếng Việt là một khoa học (2 tiết)
Chater II. Didactics of Vietnamese Language is a science.
II.1. Đối tượng của Phương pháp dạy học Tiếng Việt.
Object of Didactics of Vietnamese Language.
II.2. Nhiệm vụ của Phương pháp dạy học Tiếng Việt.
Responsibilites of Didactics of Vietnamese Language.
II.3. Những cơ sở lí thuyết và thực tiễn.
The theory bases and the reality.
II.4. Các phương pháp nghiên cứu.
The researching methodologies.
Chương III. Các nguyên tắc và phương pháp dạy học tiếng Việt. (2 tiết)
Chapter III. The principles and methodologies in teaching Vietnamsese Language.
III.1. Nguyên tắc dạy học tiếng Việt.
The principles of teaching Vietnamese Language.
III.2. Phương pháp, thủ pháp dạy học tiếng Việt.
The methods, the ways to teach Vietnamese Language.
III.3. Các hình thức dạy học tiếng Việt.
The forms of teaching Vietnamese Language.

B. Phần Hai: Phương pháp dạy học các hợp phần tiếng Việt ở Phổ thông trung học.
B. Part Two: Method of teaching the contents in Vietnamese Language Course in High School.

Chương IV. Phương pháp dạy những vấn đề lí thuyết chung về tiếng Việt và ngôn ngữ. ( 3 LT + 3 TH = 6 tiết )
Chapter IV. Method of teaching general theories about Vietnamese and Linguistics.
IV.1. Vị trí, mục đích và nội dung chương trình.
The role (position), the purpose and the content of curriculum.
IV.2. Phương pháp dạy học và các thủ pháp cụ thể.
Methodology of teaching and the concrete ways.
IV.3. Sử dụng đồ dùng dạy học.
Using the visual things in teaching.
Chương V. Phương pháp dạy học từ ngữ. ( 3 LT + 3 TH = 6 tiết )
Chapter V. Method of teaching vocabulary.
V.1. Vị trí, mục đích và nội dung chương trình từ ngữ.
The role (position), the purpose and the content of vocabulary curriculum.
V.2. Những cơ sở khoa học của việc dạy học từ ngữ.
The scientific bases in teaching vocabulary.
V.3. Nguyên tắc dạy học từ ngữ.
The principle of teaching vocabulary.
V.4. Phương pháp dạy học lí thuyết và luyện tập từ ngữ.
Method of teaching the theory and of practicing vocabulary.
Chương VI. Phương pháp dạy học ngữ pháp. ( 3 LT + 3 TH = 6 tiết )
Chapter VI. Method of teaching grammar.
VI.1. Khái quát về chương trình ngữ pháp tiếng Việt ở trường phổ thông trung học.
Generalization of Vietnamese grammatical curriculum at High School.
VI.2. Những cơ sở và nguyên tắc của việc dạy ngữ pháp ở Phổ thông trung học.
The bases and the principles in teaching grammar at High School.
VI.3. Phương pháp dạy các kiểu bài ngữ pháp.
Method of teaching the grammatical lessons according as type.
Chương VII. Phương pháp dạy học phong cách học. (3 LT + 3 TH = 6 tiết)
Chapter VII. Method of teaching stylistics.
VII.1. Vị trí và mục tiêu của phần phong cách học trong trường Phổ thông trung học.
The role and the purpose of stylistic lessons at High School.
VII.2. Vài nét về chương trình và nội dung phong cách học ở Phổ thông trung học.
Some features about the stylitic curriculum and its content at High School.
VII.3. Cơ sở khoa học của việc dạy học phong cách học.
The scientific basis of teaching stylistics.
VII.4. Phương pháp dạy học phong cách học.
Method of teaching stylistics.

C. Đánh giá. (kiểm tra học kì)
C. Evaluating. (checking of semester)

HOME

From HOMELAND

PREFACE

ĐH Sư phạm, Đà Nẵng, Vietnam
Trang dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. пылесос для тонера

Người theo dõi

Được tạo bởi Blogger.